info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Twee vliegen in één klap

Geplaatst op 5 februari 2011

Het CDA kwam afgelopen raadsvergadering met een motie waarin ze het college opriep om in het vervolg de rondvraagpunten weer in de collegenotulen op te nemen. Het college was daarmee gestopt sinds het gedoe over de verkoop van de Nijkerkerstraat 32a. Raadslid Van Lagen gebruikte informatie uit de Niet Openbare collegenotulen.

Het niet meer vermelden van de rondvraag in de notulen vond de gehele raad te ver gaan. Het college heeft aangegeven de oude werkwijze weer in ere te herstellen. Prima. Toch zou ik het op prijs stellen om als raad en college binnenkort heldere afspraken te maken hoe om te gaan met ‘niet-openbare’ informatie. De uitleg van Klaas van der Werf daarover in de Puttenaer van 15 september 2010 is wat mij betreft onjuist. Deze uitleg onderstreept de noodzaak om heldere afspraken te maken, juist om herhaling van bijvoorbeeld situaties als rondom de N-32a in de toekomst te voorkomen.

Maar de Wij Putten fractie werd wel ‘getriggerd’ door de CDA-motie. De motie sprak over actieve informatieplicht. Op de keper beschouwd, ging de motie maar zijdelings over de actieve informatieplicht. Actieve informatie gaat veel verder dan het toezenden van collegenotulen.

De actieve informatieplicht is geregeld in artikel 169 van de gemeentewet. Daar staat in lid 1 en 2: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Bovenstaand is de kern van de actieve informatieplicht. Het college, maar ook de collegeleden afzonderlijk, informeren de raad actief. Een raadslid hoeft er niet om te vragen. Overigens als een raadslid er wel om vraagt, informeert het college uiteraard ook (artikel 169, derde lid gemeentewet).

Een zelfbewuste raad geeft zelf aan hoe zij de actieve informatieplicht ingevuld wil hebben. Daarom heeft Wij Putten-raadslid Gert van Westing de andere fracties uitgedaagd om via een initiatiefraadsvoorstel de actieve informatieplicht goed te regelen. Die handschoen is door de Puttense gemeenteraad opgenomen, en dat gaan we als het aan Wij Putten ligt nog voor de zomervakantie met elkaar regelen. Twee vliegen in één klap, de rondvraag weer terug in de notulen en binnenkort ook de actieve informatieplicht geregeld.